شماره حساب ها

1) واریز به شماره کارت بانکی:
شماره کارت بانک ملت: 8217 - 4448 - 3372 - 6104  بنام علیرضا بهمنش راد
شماره کارت بانک ملی: 0072 - 6235 - 9911 - 6037 بنام علیرضا بهمنش راد

2) واریز به شماره حساب:
حساب جام بانک ملت: 31339655/72 بنام علیرضا بهمنش راد
حساب بانک ملی: 0300992540002 بنام علیرضا بهمنش راد

3) واریز به شماره کارت بانکی به صورت اینترنتی:
اگر کارت عابر بانک ملی دارید می توانید مبلغ فوق را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید.بر روی این لینک کلیک کنید در قسمت اطلاعات کارت , اطلاعات کارت خوتان را وارد نماید و مبلغ فوق را در قسمت مبلغ انتقال و در قسمت شماره کارت مقصد شماره کارت ( 0072 - 6235 - 9911 - 6037 بنام علیرضا بهمنش راد ) وارد کرده و مراحل آن را دنبال نمایید.